Voorsittersrapport 1928

Dames en Here,

Die Berg- en Toerklub waarvan ons vanaand die eerste vergadering van die jaar hier hou is gebore uit ‘n gevoelde behoefte in ons Studentesamelewing. Van al die sportuitinge en ontspanningsvorme het Bergklim en toer ‘n nie geringe plek ingeneem aan ons plaaslike Universiteit nie. Maar die verskeie vorme van ekskursies was los, ongebonde en sporadies. Met die oog hierop, sowel as die feit dat die skone natuur van ons omgewing en die verder geleë sienswaardighede van ons Afrikaanse Suidhoek is dit werd geag dat hierdie natuurliefhebbers, en toergees onder die studente van ‘n meer sentrale en permanente organisasie sou uitgaan. Daarom is op ‘n vergadering van +50 toer-entoesiaste op 4 Junie 1928 oorgegaan tot die stigting van ‘n Berg- en Toerklub, waarvan die ideaal onder andere sou wees “om mense te bemoedig en te help om ‘n ruimer gees te ontwikkel deur aanraking met die onbeperkte weelde en rykdom van die natuur.”

Onder andere het ons bestuur bestaan uit manne wat tot die sekere groei van ons klub sou bydra, soos dr Wilcocks as Kaptein, dr A.V. Krige as padsoeker en met dr De Villiers, dr Fisher en dr Friedlander as Presidente.

LEDETAL:

Ons ledetal gedurende die eerste jaar van ons bestaan het die syfer van oor die honderd-en-tagtig bereik, waarvan meer as sewentig damelede was. Wat ledetal betref rang ons klub dus onder die eerste van die Universiteit. Dis my oortuiging dat die klub nog meer sal toeneem in ledetal, want sy strewe bots met g’n van die van enige ander vereniging van ons Studentesamelewing nie – vir die meeste is dit eerder aanvullend.

WERKSAAMHEDE:

Frisse lewe en entoesiasme was die indruk wat beide die organisasie, en die lede en die verskillende toere op my gemaak het. In alle opsigte het die werksaamhede van die Klub die indruk gewek dat die voortbestaan daarvan versekerd is en dat sy funksie in die studentesamelewing ‘n aktuele is. ‘n Aantal genotvolle uitstappies tel onder die eerste, na – Toeriese werksaamhede van die Klub. Eers was daar die lewendige “debuut” van die klub in die bestyging van Goue Kloof (agter Helshoogte). Deur die groene struikgewasse van die kloof, oor singende watervalle en langs laggende waters het die geselskap gegaan. Weerskante het die koele skaduryke berghellings ons pad gevorm. Nie minder as tagtig lede het aan die suksesvolle uitstappie deelgeneem nie. Meer as een, ons is versekerd, dink met genot terug aan hierdie eerste uitstappie aan die agtersy van Botmaskop.

In die sneeutyd het jeugdige lewenslus ‘n aantal lede van die Klub gevoer tot op Sneeukop. Hierdie uitstappie was egter informeel.

Die belangrikste ekskursie van die jaar was die Knysna-Tsitsikamabos-Toer. ” Vir die wat meegegaan het is die indruk van die toer so diep dat die woord Ke-nysna by hulle stellig onder die aangenaamste herinneringe uit 1928 sal tel. Ons toer deur Knysna tot in die Tsitsikamabos is nie die enigste in daardie streek nie ook nie die eerste nie; dat dit die mees unieke is staan vas. Die indruk wat ‘n reis per trein deur ‘n pragtige streek laat is nie blywend nie, die herinneringe uit ‘n motorrit bestaan uit vervoerde brokstukke, maar ‘n staptoer laat ‘n geheel indruk na, waarin alles in harmonie saamsmelt; soos ‘n oppervlakte van die see leef dit in golwe en deining. So leef ons steeds in skoonhede van die natuur, in die prag van geelhoutbosse as ons terugdink oor die toer.”

“Alles het saamgewerk om die toer ‘n sukses te maak – die organisasie het sonder ‘n enkele hakplek deurgegaan; onder die bekwame leiding van dr Wilcocks as Kaptein en dr Krige as gids is enige saak reeds vooraf gereël as die gewone toerlid daaraan dink. Dat die ware toergees onder die studente nog leef is bewys deur die goeie gees waarin die toeriste alles opgevat het.” Ons moet spesiaal melding maak ook van die ywerige entoesiasme van ons Assistent Sketsskrywer en Sekretaris. Dit spyt my dat ek weens onvoorsiene omstandighede nie self aan die toer kon deelneem nie. My belangstelling het egter nie uitgebly nie.

Onder dr C.J. Grobbelaar, as waarnemende Kaptein, het sowat twee-en-veertig lede ‘n aangename Tafelberg ekskursie onderneem op 26 November laas jaar. Die uitstappie was bepaald ‘n sukses en is begunstig deur byna perfekte weersomstandighede. Met twee lorries is ons hiervandaan tot op Kloofnek, daarvandaan met die “Blink-water-roete” teen die berg af. En in party van ons die knaende Ford lorrie iets van ‘n swak na-herinnering, kan ek tog my waardering uitspreek oor die uiters jolige stemming en sportmansgees wat onder die deelnemers geheers het.

Die Tweeling-Pieke Uitstappie, drie dae na hierdie een, onder leiding van dr Wilcocks waaraan sowat sestig lede deelgeneem het was soos gewoonlik ‘n groot sukses. Ons wil dr Wilcocks bedank dat hy sy tradisionele privaat-uitstappie hierdie keer onder die vaandels van die BTK laat uitgaan het. “Die ongeluk het op hierdie uitstappie getref dat twee dames flou geword het voor hulle die top bereik het – hulle moes baie sterk ondersteun word!” Met hierdie uitstappie sluit die berigtinge van die BTK af vir 1928 – die geboortejaar van die Klub. Mag sy werksaamhede ewe vergenoegsaam wees in die toekoms.

ORGANISASIE:

Oor die algemeen kan ek, en met my seker al die lede van die Klub, waarderend praat van die organisasie. Die sukses van die uitstappies wys miskien beste dat dit minstens deur rype bespreking, oorleg en deeglike organisasie planne moes voorafgaan. Ek dank my medebestuurslede.

(i)FINANSIES:

Ons het die verslag van die tesourie gehoor. Ons indruk is seker een van verbasing dat u Klub so jonk met sulke groot somme werk. Die aftredende bestuur beveel dan ook aan die nuwe bestuur ‘n baie versigtige behandeling van die finansies; en wel op die volgende punte:

(a) “Dat die voorsitter twee ouditeure vir die eerste semester aanstel, wat in die tweede semester afgelos sal word.”

(b) “Om die boeke sover moontlik in orde te hou, vir elke grotere klub onderneming die balansstaat te ouditeer, terwyl gegewens omtrent uitgawes en inkomste nog gekontroleer kan word.”

(c) Kwitansies by ontvang van subskripsies aan lede te gee.

(d) Die finasiële jaar te laat val van Januarie tot Desember in plaas van Junie tot Junie.

SKETSE EN SKETSBOEK:

Op 11 September 1928 het die bestuur besluit dat “in die hand gestel word van die sketsskrywer (en assistent) om in ‘n behoorlike notuleboek gereeld ‘n verslag op te teken van al die besonderhede van elke toer (asook grepe, dit wil sê opstelle en sketse uit die toerlewe self), om sodoende later ‘n terugwysing na vorige ondernemings te hê. Ek beveel aan dat die Sketsskrywer van die nuwe bestuur gereeld optekeninge in die sketsboek doen, en ook dat lede van die klub by die bestuur sulke opstelle, sketse en styletse inhandig, met die oog op die interessantheid van ons sketsboek as weerspieëling van ons aktiwiteite en toerlewe. Ook word by die lede aangedring om meer in ons Universiteits Maandblad onder beskerming van BTK te skryf en te dig.

VERDER AANBEVELINGS:

(I)SKOENE:

Die bestuur beveel aan dat die nuwe bestuur doeltreffende maatreëls neem dat lede vir hulle voorsien van geskikte toer- of bergskoene.

(II)PORTRET:

Dat met die oog op die argief van ons klub, jaarliks ‘n bestuursportret sal geneem word en ‘n kopié bewaar sal word.

**********************

Nieteenstaande ons klub op g’n groot verlede rus nie, nog op talryke tradisies, wil ons hoop dat dit steeds sal bloei en kragvol ontwikkel, en dat dit nog veel in die toekoms sal bydra tot ‘n gesonde studentelewe in ons alma mater, ‘n diepe liefde vir ons Afrikaanse natuur sal aanwakker, en ‘n groot gehegtheid aan, al wat in die opsig eie is aan ons volk, “diep in ons wese sal vaslê.”

J J Driescher (Voorsitter)


Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui